Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 

1. Γιατί το GESTALT FOUNDATION θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το GESTALΤ FOUNDATION αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην ψυχοθεραπεία Gestalt, πρόγραμμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, πρόγραμμα GESTALΤ Ιn Οrganizations, βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, βιωματικές ομάδες/ ομάδες αυτογνωσίας, ομάδες εποπτείας.  

 

2. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται

Το GESTALΤ FOUNDATION ζητάει από τον πελάτη τα ακόλουθα δεδομένα:

            - Όνομα και επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη ταχυδρομική διεύθυνση, την πόλη, το τηλέφωνο με σκοπό την επικοινωνία με τον πελάτη / υποψήφιο

- προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τυπικά προσόντα, πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες, με σκοπό την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

- προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία του πελάτη με σκοπό την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

 

3. Πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

Όλα τα δεδομένα τα οποία ζητάει το GESTALΤ FOUNDATION από τον πελάτη έχουν ως σκοπό:

  • Την ενημέρωση του υποψήφιου πελάτη τόσο με email όσο και στη διεύθυνση που μας παρέχει.
  • Την ενημέρωση των αποφοίτων τόσο με email όσο και στη διεύθυνση που μας παρέχει.
  • Την ορθή και αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών του GESTALΤFOUNDATION
  • Την έκδοση απόδειξης και τιμολογίου προς τον ίδιο τον πελάτη.

4. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί το GESTALΤ FOUNDATION

Αφού ο πελάτης δώσει τα δεδομένα στο GESTALΤ FOUNDATION το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων, ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων/ ηµιαυτοµατοποιηµένων διεργασιών, το GESTALΤ FOUNDATION δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

 

5. Για πόσο χρόνο θα κρατά το GESTALΤ FOUNDATION τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι είκοσι έτη τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.

 

6. Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία του GESTALΤ FOUNDATION, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,

Εφόσον ο πελάτης, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, το GESTALΤ FOUNDATION θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί του GESTALΤ FOUNDATION είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 

7. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για το GESTALΤ FOUNDATION δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων το GESTALΤ FOUNDATION ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται σε έντυπα έγγραφα, μετατρέπονται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή.

 

8. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα του πελάτη διαβιβάζονται σε τμήματα του GESTALΤ FOUNDATION που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση-εντολή του πελάτη: ενημέρωση/ εγγραφή/ παρακολούθηση προγραμμάτων, το GESTALΤ FOUNDATION λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 

9. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίνονται σε: επόπτες πρακτικής άσκησης & επόπτες ατομικής ή ομαδικής εποπτείας, Θεραπευτές, Φορείς όπως για παράδειγμα: διαπιστευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς όπως ΜΚΟ, ξενοδοχεία. Σκοπός που δίνονται τα δεδομένα είναι η αποδοτική διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του GESTALΤ FOUNDATION.

 

10. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον εξεταζόμενο

Πέραν αυτών, ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της παροχής υπηρεσίας προς τον πελάτη επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων) από το GESTALΤ FOUNDATION.

 

11. Πολιτική για τα COOKIES

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη. Επίσης cookies χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση όσον αφορά την επισκεψημότητα της ιστοσελίδας. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, εταιρεία GESTALΤ FOUNDATION. δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της. Ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 

12. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει εγγράφως στο GESTALΤ FOUNDATION αποστέλλοντας email στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για την: τροποποίηση, διαγραφή, περιορισμό των δεδομένων του όπως και για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας. Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, www.dpa.gr).

Επίσης, ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)