Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

Πρόγραμμα για Συμβούλους Ψυχικής Υγείας

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι μία ξεχωριστή επιστημονική περιοχή που καθιερώνεται και εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και που έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ζωής ενός ατόμου όπως η εργασία, η οικογένεια, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινότητα και όπου οι συνθήκες του σύγχρονου κόσμου το καθιστούν αναγκαίο.

 

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας αφορά σε μια συστηματική, οργανωμένη και επιστημονικά εμπεριστατωμένη διαδικασία που εστιάζει στην ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση της εξέλιξης ενός ατόμου ώστε να αποκτήσει μια πιο υγιή, πιο ισορροπημένη και δημιουργική ζωή. Με άλλα λόγια, διευκολύνει και προάγει την ψυχική υγεία.

 

Μεταξύ των σημαντικών αντικειμένων ενασχόλησης της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας είναι η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, η ψυχολογική στήριξη, η επίλυση προβλημάτων ή ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων, η προσαρμογή σε αλλαγές κοκ.

 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παρέχει την υποστήριξη και βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν την επίγνωση που χρειάζονται ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και σαφή αντίληψη των επιλογών τους. Τους βοηθά ακόμα να αυξήσουν την αυτοδιάθεσή τους, την αυτονομία τους και την υπευθυνότητά τους απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να επιλύουν συγκρούσεις, να αποσαφηνίσουν τις αξίες τους και να αποκτούν  αποτελεσματικότερες κοινωνικές δεξιότητες.

 

Σημαντικό βέβαια είναι να την ασκεί κατάλληλα και υπεύθυνα, έχοντας δηλαδή την εκπαιδευτική κατάρτιση που του παρέχει η γνώση της θεωρίας και της δεοντολογίας, των δεξιοτήτων, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση και την εφαρμογή της.

 

Κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης  Gestalt.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση από τους εκπαιδευόμενους των αρχών και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt, στην επαγγελματική τους άσκηση και στην ανάπτυξη ενός προσωπικού στυλ δουλειάς.

 

Πέρα από τις επαγγελματικές δεξιότητες, ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι η προσωπική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν επίγνωση της προσωπικής τους εξέλιξης και της δομής των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Μέσα από την ασφάλεια, τις προκλήσεις και τη δυναμική της ομάδας οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν νέους και πιο αυθεντικούς τρόπους ύπαρξης και συνύπαρξης.

 

 • Ιδεολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η, κατά το δυνατόν, πληρέστερη, σύγχρονη και ενημερωμένη βιβλιογραφική κάλυψη στην ψυχοθεραπεία Gestalt, καθώς και η διαρκώς εποπτευόμενη βιωματική εκπαίδευση στην κλινική πρακτική.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μία ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία, το βίωμα και την πρακτική. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενεργά μέλη στη διαμόρφωση του προγράμματος, μέσα από την συνεύρεση και ανταλλαγή ρόλων και εμπειρίας ανάμεσα στα έτη.

Βασικοί άξονες της διαδικασίας είναι ο διάλογος, η φαινομενολογική συνάντηση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από τη δυναμική της ομάδας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η πρόσκληση για συνειδητότητα και η ευθύνη για τη σχέση οργανισμού – περιβάλλοντος.

Το όραμα του Gestalt Foundation είναι να συνεισφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στην ελληνική κοινωνία με εθελοντική και επαγγελματική εργασία σε πολλούς τομείς εφαρμογής της θεραπείας Gestalt.

 

 • Αναγνώριση

Με τη συμπλήρωση των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και των απαιτούμενων εργασιών με επιτυχία, καθώς και με την παράδοση της διπλωματικής του εργασίας (βιβλιογραφική ή περιπτωσιολογική μελέτη), ο εκπαιδευόμενος Σύμβουλος αναγνωρίζεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Gestalt και παραλαμβάνει από το Gestalt Foundation πιστοποιητικό εκπαίδευσης, στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt για συμβούλους Ψυχικής Υγείας Gestalt, το οποίο του επιτρέπει να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής) ώστε να εγγραφεί ως μέλος της (Δόκιμο, ή τακτικό).

 

 • Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας στην προσέγγιση της θεραπείας Gestalt, απευθύνεται

 • Σε κατόχους πτυχίου ανωτάτης σχολής (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, νομικούς, κ.ά.
 • Σε κατόχους πτυχίου συμβουλευτικής, σε διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε καλλιτέχνες και
 • Σε όσους έχουν εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής ή έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα συμβουλευτικής

Οπότε οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής ή πτυχίο συμβουλευτικής
 • Αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα
 • Προσωπική συνέντευξη όπου ο ενδιαφερόμενος αξιολογείται κατά περίπτωση
 • 2 Συστατικές επιστολές από επαγγελματίες στο χώρο (καθηγητής, προϊστάμενος, επόπτης)

 

 • Περιεχόμενο και δομή της Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει:

 • 450 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρία της θεραπευτική προσέγγισης Gestalt (τριετής φοίτηση τουλάχιστον)*
 • 100 ώρες εκπαίδευσης κορμού** που περιλαμβάνουν Εισαγωγή στη Συμβουλευτική & Βασικές Δεξιότητες, Ψυχοπαθολογία, Μαθήματα Ψυχολογίας και θεματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως κρίση, κακοποίηση, απώλειες κλπ
 • 200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης που επιμερίζονται σε 150 ώρες ομαδικής θεραπείας (τρία χρόνια) και 50 ώρες ατομικής θεραπείας.
 • 50 ώρες εποπτείας (40 ώρες ατομικής & 10 ώρες ομαδικής)
 • 200 ώρες πρακτικής εξάσκησης
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας – Περιπτωσιολογική μελέτη

 


* Δυνατότητα παρακολούθησης και του 4ου έτους (600 ώρες) όταν κρίνεται απαραίτητο, μετά από αξιολόγηση από τους αρμόδιους εκπαιδευτές 

** Οι 100 ώρες αποτελούν τις ελάχιστες ώρες κορμού που υπολογίζονται από το πτυχίο που διαθέτει ο εκπαιδευόμενος σύμβουλος και τις εκάστοτε εκπαιδευτικές του ανάγκες.